Pim van der Heiden – Retrogjeografi e jetës së statujës së Enver Hoxhës / Retrogeography of Enver Hoxha’s Statue’s Life

Gjetje e sekuencave të ngjarjeve në jetën e statujës së Enver Hoxhës, nga krijimi në shkatërrim. Nëpërmjet një apeli për një ndërgjegje të qëllimshme duke ri-artikuluar rrugën gjatë vendeve aktuale ku procesion i saj historik inskenohej, zbulohet një shtresë e fshehur në planin e qytetit të Tiranës.

Tracing back the sequence of events in the life of Enver Hoxha’s statue, from creation to destruction. Through an appeal to an intentional consciousness while re-articulating the pathway along the actual locations where its historic procession was once staged, a hidden layer in the Tirana city plan is revealed. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s