Pim van der Heiden – Tretje e komunizmit / Digesting Communism

Një propozim gatues për të tretur historinë e rëndë të Sh- qipërisë komuniste. Kjo punë arti pyet rrugët në të cilat po kujtohet koha e komunizmit, 21 vite pas rrëzimit të regjimit të Enver Hoxhës. Veçanërisht si duhet të merremi me mbetjet ikonografike në hapësirë publike.

A culinary proposal for digesting the heavy communist history of Albania. This work questions the ways in which the communist era is being remembered and commemorated twenty-one years after the explosion of Enver Hoxha’s regime, and more specifically: how to deal with its icono- graphic remains in public space. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s