Moritz Geremus – Liri – Kenaqësia e të punuarit – Transparencë politike – Krenari / Freedom – Joy in Labor – Political Transparency – Honor

Instalimi që dokumenton dhe reflekton një performancë 5-ditore, ku artisti “shiste” mundësinë e të kënduarit të një kënge gjermane/austriake nga kultura e tij. Çdo këngë përfaqëson një “fenomen” për të përmirësuar kulturën shqiptare. A është ky një akt i shkëmbimit mes dy kulturave, apo është në lidhje me një kulturë të “shtypur” vlerat e saj mbi tjetrën?

Installation documenting and reflecting a 5-day perfor- mance, where the artist “sold” the possibility of singing a German/Austrian song from his own culture. Each song represents a new “phenomenon” to improve the Albanian culture. Is it an act of exchange between two cultures, or is it about one culture “pressing” its values onto the other? 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s