Silvia Jánošková – Monument për të ndjerin kapitalizëm / Monument for Late Capitalism

Në vitin 1991 ekonomia shqiptare kishte braktisur plani- fikimin qendror, në një mënyrë radikale dhe kryesisht të parregulluar, kalon në kapitalizmin e tregut të lirë. Një projekt ambicioz për zhvillimin e një hoteli Sheraton në Tiranë tërhoqi shumë investitorë. Pasi projekti doli të jetë një dështim, Hajdin Sejda, biznesmeni prapa projektit, u arratis me të gjitha paratë në Zvicër, duke lënë një vrimë të madhe në mes të Tiranës, “Gropën.” Pas disa viteve ajo u mbulua dhe u shndërrua në një park, i cili përfundimisht u bë një vend kryesor për prostitucion dhe trafiqe të paligjshme. “Gropa” është një simbol për implementimin e kapitalizmit në një ekonomi të planifikuar qendrore. “Gropa” përfaqëson tregtinë e lirë dhe të gjitha shpresat e pritjet që njerëzit kishin për këtë sis- tem, por, në të njëjtën kohë, ajo përfaqëson nënshtresat e të ndjerit kapitalizëm me korrupsionin e tij, tregtinë ilegale, papunësinë dhe prostitucionin e tij.

In 1991 the Albanian economy had abandoned central planning, in a radical and largely unregulated way, shift- ing to free market capitalism. An ambitious development project for a Sheraton hotel in Tirana attracted many investors. After project turned out to be a failure, Hajdin Sejda, the businessman behind the project, escaped with all the money to Switzerland, leaving a huge hole in middle of Tirana, “gropa.” After a few years it was covered and turned into a park, which eventually became a main spot for prostitution and illegal trafficking. “Gropa” is a symbol for the implementation of capitalism into centrally planed economy. “Gropa” represents free trade and all hopes and expectations that people had about this system, but, at the same time it represents the underside of a late capitalism with its corruption, illegal trade, unemployment and prostitution. 

Photos of the intervention in situ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s