Eric Peter – “Me luejt kufînin âsht nji si me luejt me eshtent e të dekunve”

Kanuni është libri tradicional i ligjit në Shqipëri, besohet se vjen nga kohët më të hershme të ligjeve fisnore ilire të Epokës së Bronzit. Megjithatë, gjatë periudhës komuniste, ndikimi i Kanunit u ndrydh; po flinte, dhe urrejtja e vjetër mori hak pas rënies së komunizmit. Në Shqipërinë bashkëkohore ekziston një konflikt i vazhdueshëm ndërmjet Kanunit tradicional dhe ligjeve aktuale të shtetit…

The Kanun is the traditional law book of Albania, supposedly dating back to Illyrian tribal laws of the Bronze Age. However, during the communist period, the influence of the Kanun was suppressed; it slumbered, and old hatred was revenged after the fall of communism. In contemporary Albania there is a continuing conflict between the traditional Kanun and the current state laws… 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s